Hockey Results 27/01/18

THE ROYAL BELFAST ACADEMICAL INSTITUTION

HOCKEY CLUB

 

hockey

 

2nd XI v Bangor G.S. - WON 3-2 - Friendly

Under 15's v Bangor G.S.- DREW 1-1 - Friendly

Under 14's v Bnagor G.S. - LOST 3-1 - Friendly

Under 13's v Bangor G.S. - WON 2-0 - Friendly

Location

Links